Входирани поръчки, закъснения и продажби

Важни ключови фигури в допълнение към общия оборот са, разбира се, приемането на поръчките, неизпълнените поръчки, както и брутните приходи или брутната печалба. Входящите поръчки описват кои потвърждавания на поръчки, въз основа на документа или датата на MRP, са получени в разглеждания понастоящем период. Закъснението на поръчката изчислява разликата между входирането и продажбите и показва неизпълнените доставки или услуги в зависимост от потвърждението на поръчката. И брутната печалба представлява продажбите минус вложените суровини и материали.

Pivot анализи

Отчетите в Pivot станаха популярни от Microsoft Excel. Те са инструмент за обработка, използван за търсене, организиране и обобщаване на данни между електронни таблици или бази данни. Позволяват Ви да извлечете същественото от голям набор от данни и да намалите огромни по обеми данни до управляеми и подходящи размери. След това групираните данни могат лесно да се отворят чрез кликване с десния бутон на мишката позиционирана върху ключови фигури.

Pivot анализи

Отчетите в Pivot станаха популярни от Microsoft Excel. Те са инструмент за обработка, използван за търсене, организиране и обобщаване на данни между електронни таблици или бази данни. Позволяват Ви да извлечете същественото от голям набор от данни и да намалите огромни по обеми данни до управляеми и подходящи размери. След това групираните данни могат лесно да се отворят чрез кликване с десния бутон на мишката позиционирана върху ключови фигури.